มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 232 และ 231 จำนวน 2 หลัง

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 232 และ 231 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 232 นางเพชรรัตน์ เบญจารักษ์ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 18 บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
สภาพเดิม : ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับญาติ ประกอบอาชีพค้าขาย
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ส่วนราชการ นายธงชัย ทวีสุขศิริ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 8,171 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 58,171 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 231 นางจำรัส บุตะเคียน อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 160 บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
สภาพเดิม : ​บ้านชั้นเดียว ผนังบ้านใช้สังกะสีเก่าๆ มาล้อมเพื่อบังแดดบังฝนเอาไว้ ส่วนห้องน้ำอาศัยใช้ร่วมกับญาติ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ส่วนราชการ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 5,500 บาท รวมทั้งสิ้น 55,500 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
มี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมสนับสนุนสงเคราะห์ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากันทรลักษ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 , บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2