ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้เตรียมความพร้อมในการชี้แจงข้อมูล เหตุผล และความจำเป็น ของกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรร การประชุม ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2