ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประเด็น การบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประเด็น การบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วมมือภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมในการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการนี้ ได้กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
โดยมี นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น การบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2