ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่กับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายสรสานส์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
• 11.00 น. ประชุมรับชมการนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อำเภอเมืองศรีสะเกษด้วยสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
• 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย กับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ 1 นางแสง เสาเวียง อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๙ บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ และมิติที่อยู่อาศัย
ครัวเรือนที่ 2 นายหนูรักษ์ จอกแก้ว อายุ 45 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 85 บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ มิติที่อยู่อาศัย และมิติด้านสุขภาพ (ผู้พิการ)
ทั้งนี้ได้รับฟังสภาพปัญหา และเน้นย้ำการขับเคลื่อนฯ ระดับพื้นที่ ดังนี้
1. การแบ่งประเภทครัวเรือนแยกครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ และพัฒนาได้ ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/มิติตกเกณฑ์ของครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือนตกเกณฑ์) ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของทีมตำบล และเมนูช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย ชัดเจน และถูกต้องตรงตามสภาพปัญหาของแต่ละครัวเรือนตกเกณฑ์ อีกทั้งช่วยให้อำเภอสามารถจัดสรร/จัดหางบประมาณ/จัดทำโครงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นต้น ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่แท้จริง
2. การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลคนจน (ครัวเรือนตกเกณฑ์) ของพื้นที่ที่ทีมตำบล/หมู่บ้าน กับฐานข้อมูลจากส่วนกลางต้องถูกต้อง ตรงกัน หากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน อาจทำให้การขับเคลื่อนฯ แก้ไขปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์คาดเคลื่อนไม่ตรงเป้าหมายเท่าที่ควร
โดยมี พัฒนาการจังหวัด รักษาราชการแทนสำนักงานจังหวัด และนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันตำบลน้ำคำ ตลอดจนทีมพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2