ร่วมประชุมบูรณาการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมบูรณาการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ของนายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายสรสารส์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อรับการตรวจราชการ แลกเปลี่ยน และรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
โดยได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานประเด็นตรวจราชการที่เน้นหนักสำคัญ ดังนี้

  1. การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    • ที่ประชุมได้เน้นย้ำ : ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ การปฏิบัติของทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการตำบลต้องชัดเจน สามารถแยกแยะครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ แต่ละมิติให้ชัดเจน (มิติต่อครัวเรือน) คือ 1 ครัวเรือนประสบปัญหากี่มิติ และมีข้อมูลเมนูช่วยเหลือ เยียวยา สงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ในมิติต่าง ๆ โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่ละมิติ เพื่อสามารถบูรณาการทำงานแก้ไขได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และรวดเร็ว
  2. การตรวจติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
    • ที่ประชุมได้เน้นย้ำ : การเฝ้าระวัง และการดูแลของรัฐของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเชิงลบต่อภาครัฐ และรณรงค์การฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา
    ประเด็นที่เหลือให้จัดส่งเป็นเอกสารรายงาน เพื่อให้รับทราบเป็นข้อมูลจัดทำรายงานในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
    การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วน อาทิ รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็น
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2