ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 (รวม 7 วัน)
2. รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านต่าง ๆ
3. การบริหารจัดการจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน รณรงค์ในพื้นที่
ทั้งนี้ได้ขอบคุณส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัคร มูลนิธิ สมาคม และประชาชนที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง มีนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2