ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โซนที่ 4

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โซนที่ 4 ได้แก่ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่ติดตามฯ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดทุกคนที่เสียสละวันหยุดพักผ่อนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ฯ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 จุดตรวจหลักสำคัญ
ดังนี้
• จุดที่ 1 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. (แยกปรางค์กู่) อำเภอปรางค์กู่ โดยมี นายจำนงค์ ยอดย้อย ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอปรางค์กู่ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่
• จุดที่ 2 บริเวณตู้ยามสายธาร (ทางแยกเข้า รพ.ห้วยทับทัน) อำเภอห้วยทับทัน โดยมี นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่
• จุดที่ 3 บริเวณแยกส้มป่อย (แยกส้มป่อย) อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย และ พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่
• จุดที่ 4 บริเวณแยกบ้านกะต่ำ (ม.รามคำแหง – บ้านกระต่ำ) อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากวันนี้สภาพอากาศมีฝนตกฟ้าคะนองลมแรง จึงทำให้บริเวณจุดตรวจที่ 1 มีปัญหาน้ำท่วมขัง ลมแรงพัดที่พักจุดตรวจ จึงต้องระวังเรื่องไฟฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และดูแลประชาชนที่สัญจรระหว่างพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อขีวิตและทรัพย์สิน ในการนี้ได้เน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับ ดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การลงพื้นที่ของคณะตรวจติดตามฯ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง และหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2