ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวาระการประชุม

  1. รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของวันที่ 15 เมษายน 2565 ไม่พบอุบัติเหตุในพื้นที่ ส่วนยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2565 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย เป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ และอุบัติเหตุ จำนวน 14 ครั้ง เป็นลำดับที่ 38 ของประเทศ
  2. รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการเน้นหนัก
  3. รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของวันที่ 15 เมษายน คณะผู้ตรวจติดตาม พบว่า ทุกจุดผลการตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดพร้อมดูแลและบริการประชาชน และได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
    การคาดสถานการณ์ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 อาจจะมีฟ้าฝนคะนอง ด้วยสภาพถนน/วิสัยทัศน์การมองเห็น และเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับ ทำให้มีปริมาณรถมีความหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางกลับได้
    ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำการดำเนินตามมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, การป้องกัน/ป้องปรามให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่), การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ (การเยียวยา การพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินไหม, ค่าปลงศพ ทุกกรณี), การบริหารจัดการ และสแกนจุดเสี่ยงถนนสาย 24 และ 226 รวมถึงเข้มงวดการติดตามบริเวณพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่รอยต่อ อาทิพื้นที่อำเภอภูสิงห์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอยางชุมน้อย เป็นต้น และที่สำคัญควรประชาสัมพันธ์เรื่องสภาพอากาศ ตลอดจนดูแลอำนวยการสัญจรของประชาชนอย่างเต็มที่ทุกจุด ทุกภาคส่วน
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2