ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.30 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
จุดที่ 1 จุดตรวจหลักแยกส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 2 จุดตรวจหลักตู้ยามสายธาร อำเภอห้วยทับทัน มี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที
เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2