ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอน้ำเกลี้ยง

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษไปยังอำเภอและหมู่บ้านในพื้นที่ ดังนี้
จุดตรวจที่ 1 ตู้ยามบุญชัย ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรโพนเขวา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญบ้าน อสม. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจที่ 2 หลักหน้าห้างเทสโก้โลตัส ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจที่ 3 หน้าตลาดสดนิคม ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจที่ 4 บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
มีนายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้กำกับการตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2