ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมฯ

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมฯ ณ ห้องประชุมสามัคคี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
โดยทีมเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การประเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงกรอบแนวทาง เกณฑ์ประเมิน 4 องค์ประกอบ/ 34 ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) และกระบวนการประเมินทุกระดับ ภาคีร่วมในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน และหาแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้

  1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเข้าร่วมประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น : ควรชี้แจง/อธิบายว่าองค์กร และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหาร/การบริหารงาน หรือสามารถต่อยอดการเข้าร่วมประกวดโครงการบริหารจัดการภาครัฐอื่นได้ หรือเป็นการประเมินตนเองในการดำเนินงานด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นต้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
  2. การส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เน้นที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ/เคยเข้าร่วมโครงการ 14 อปท. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือให้คณะทำงานฯ ทำงานเชิงรุกเชิญชวน/ผลักดันให้ขยายผลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง พร้อมกำหนดเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละปี หรือแผน 3 ปี หรือแผน 5 ปี อีกทั้งมองว่าการบริหารงาน/แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ซึ่งสามารถปรับให้สอดรับแนวทางการประเมินโครงการฯ ได้
    3 . คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ควรแนะนำ/ช่วยเหลือ/แนะนำการจัดทำเอกสารให้เข้าหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบแบบเข้าร่วมโครงการฯ ในระบบ SAR เพื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากส่วนกลาง
    ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และที่ 2 ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนพลังงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพระพุทธศาสนาจังหวัด ฯลฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้รับผิดชอบงาน
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2