พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการการใช้งานระบบจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการการใช้งานระบบจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัล
2. เพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ (Dashboard) แก่ผู้บริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
3. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจะชิงนโยบาย
4. เพื่อยกระดับการบริหารราชการของจังหวัดศรีสะเกษด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
5. เพื่อการพัฒนาไปสู่ราชการระบบเปิด (Open Government)
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สถิติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2