ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
ในการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาและมีความเห็น ในประเด็นการพิจารณาให้ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยและอำเภอขุขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547
โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบล ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีภูมลำดวน สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2