ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2565 ในการประชุมได้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเรื่องสำคัญสรุป ดังนี้
1. กรณีสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จำนวน 3 อำเภอ
– อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 1 จุด
– อำเภอเมืองจันทน์ จำนวน 3 จุด
– อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 2 จุด

  1. การประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูบส่งน้ำฯ
    โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2