ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : โคเนื้อ

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : โคเนื้อ
โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อโคแบบครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาโคเนื้อศรีสะเกษ ปี 2565
2. สถานการณ์โคเนื้อจังหวัดศรีสะเกษ , BCG โคเนื้อศรีสะเกษ
3. การติดตามภารกิจงานด้านสุขภาพโคเนื้อ , GFM โคเนื้อ , สถานการณ์การเคลื่อนย้ายโคเนื้อภายในจังหวัด/ต่างจังหวัด
4. การติดตามภารกิจงานด้านโรงฆ่าสัตว์(โคเนื้อ) , การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (โคเนื้อ) , GAP โคเนื้อ
5. การติดตามการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Lumpy Skin disease
โดยมี ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก. จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการ ธกส. ศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนประธานโคเนื้อดอกลำดวน คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : โคเนื้อ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สาระสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2