จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแล ตลอดจนบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้
คงอยู่สืบไป
ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ กู่แก้วสี่ทิศ เป็นสถานที่สำคัญ กลุ่มโบราณสถาน พุทธศาสนาในวัฒนธรรมแบบทวารวดี โดยมี นายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น(กุ๋ยอีเกิ้ง) อ.เสถียร ทำมือ และ อ.ยืน ศิลาแลง ศิลปิน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. กู่แก้วสี่ทิศเป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูนในผังสี่เหลี่ยมจตุรัส มีอัฒจันทร์และบันได 4 ทิศ ล้อมรอบองค์เจดีย์ด้วยกำแพงแก้วก่ออิฐ มีทางเข้าด้านทิศตะวันออก
2. ซากอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยอิฐ ภายในก่อตัดตรงสันนิษฐานว่าเป็นอูบมุง หรือธาตุเจดีย์ เนื่องจากดินที่ถมอัดภายใน ได้ถูกขุดออกไปจนกลายเป็นบ่อน้ำ
3. เจดีย์ฐานหกเหลี่ยม (กู่น้อย) ก่ออิฐฉาบปูน ฐานเขียงหกเหลี่ยมซ้อนชั้น ส่วนบนพังทลายไม่ทราบรูปทรง
4. เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม (กู่ใหญ่) ก่ออิฐฉาบปูนสี่เหลี่ยม เรือนฐาตุในผังสี่เหลี่ยมประดับจระน้ำซุ้มทั้งสี่ด้าน ด้านบนซับซ้อนด้วยเรือนธาตุจำลองและส่วนยอด
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คลังจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมในพิธี ณ กู่แก้วสี่ทิศ บ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2