ประชุมเพื่อหารือแนวทางการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมเพื่อหารือแนวทางการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานฝีมือตัดเย็บจากหน่วยงาน และกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเข้าร่วม อาทิ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านเอือด อำเภออุทุมพรพิสัย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ อำเภอศรีรัตนะ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์อาภรณ์ อำเภอบึงบูรพ์ ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการออกแบบ
1. ดึงอัตตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ ลายต่าง ๆ เช่น ลายลูกแก้ว ลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ฯลฯ และการย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอเบญจศรี (ศรีลาวา ศรีกุลา ศรีมะเกลือ ศรีมะดัน และศรีลำดวน) รวมถึงการแส่วที่เป็นลักษณะพิเศษของจังหวัดศรีสะเกษ
2. การใช้วัสดุทางธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์ผีเสื้อ
3. ทุกกระบวนการของการจัดทำผีเสื้อฯ ควรตั้งชื่อและมีเรื่องเล่า (stories) ของการออกแบบ การเลือกวัสดุ การแส่วลายต่าง ๆ ที่สื่อความหมาย ยกตัวอย่าง ความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชื้อพระวงศ์ฯ ทุกพระองค์ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นต้น
4. การจัดทำต้นแบบ (Pattern) ผีเสื้อฯ ให้หลากหลาย และให้ถ่ายทำขั้นตอน/วิธีการ สำหรับสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สอนแก่สมาชิกสตรี หรือการขับเคลื่อนงานในภาพของจังหวัดศรีสะเกษเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง

  1. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ
  2. การประดิษฐ์ผีเสื้อฯ ให้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น กลุ่มทอผ้า กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มแส่ว ร่วมจัดทำ/ประดิษฐ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/ทุกอำเภอ และออกแบบขนาดผีเสื้อให้มีความหลากหลาย สุดท้ายต้องสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานภาพรวมของจังหวัด เพื่อขยายผลไปในระดับพื้นที่ต่อไป
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2