ประชุมโครงการขยายผลจังหวัด 4.0 เพื่อส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมโครงการขยายผลจังหวัด 4.0 เพื่อส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 5 จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยการนำต้นแบบไปเป็นแนวทางการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนของจังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อันจะส่งผลตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 60 คน
การประชุม ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ่มทอง พรหมดี เป็นวิทยากร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ณ ห้องซังฮี้ โรงแรมแกลเลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2