ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)”

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)”
มีนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมศึกษาดูงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมทักษะสมองให้แห่เด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ห้า/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 4 นางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่แปด/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2