เปิดการประชุมโครงการขยายผลจังหวัด 4.0 เพื่อส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขยายผลจังหวัด 4.0 เพื่อส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยกำหนดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ช่องทางออนไลน์ 2) การลงพื้นที่ (On-site) โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4.0 โดยมีการระดมสมองในการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ
2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเป็นระบบราชการ 4.0
3. การกำหนดแผนพัฒนาองค์การของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 60 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ่มทอง พรหมดี วิทยากร วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ณ ห้องซังฮี้ โรงแรมแกลเลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2