พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่าความนิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่าความนิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน มีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์จำนวน 3 รูป และบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 56 รูป รวมทั้งสิ้น 59 รูป
การดำเนินพิธีการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาสำราญ สุเมโธ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่ ภิกษุสามเณรผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ วัดบ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2