เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาคเท่าเทียม

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีความรู้ต่อกระบวนการผลิตพืช การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การเตรียมดิน การสร้างโรงเรือน เทคนิคการติดตั้งระบบ Smart Control การบรรจุผลิตภัณฑ์ การตลาด และการขายของออนไลน์ ทำให้เกิดการสร้างงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น และนำสู่ความเข้มแข็งเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ดังนี้ เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ประธานสมาพันธ์ SME ไทยศรีสะเกษ และประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2