ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดประเภทเทคโนโลยี ขั้นตอนกระบวนการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัดศรีสะเกษทุกมิติ จำนวน 327 โครงการ รวมเป็นวงเงิน 105,051,000 บาท โดยได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของรายละเอียดเอกสาร/โครงการ ภายใต้งบประมาณที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรร 25,000,000 บาท
ที่ประชุมมติเห็นชอบทั้งหมด 114 โครงการ เป็นวงเงิน 24,831,000 บาท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติการดำเนินการต่อไป
การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนในฐานะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาทิ พลังงานจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรรมจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2