ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งผลดำเนินการ และพิจารณาการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. รายงานภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2565) มีการชำระเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 โดยอำเภอที่มีหนี้ค้างชำระมากที่สุด คือ อำเภอศรีรัตนะ (ร้อยละ 55.23) ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการติดตามการชำระหนี้ให้สมาชิกลูกหนี้เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้คณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยแบ่งช่วงการชำระหนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ดี (ตามเป้าหมาย) ปานกลาง (เฝ้าระวัง) ไม่ดี (กลุ่มเสี่ยง) เป็นต้น
2. การรายงานผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายบุคคล และองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะทำงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และควรเชิญชวนกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรจำนวน 15,806,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,369,194 บาท (ร้อยละ 78.25) คงเหลือ 3,437,286 บาท
4. การพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรอบนี้พิจารณาอนุมัติประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 694,085 บาท เห็นอนุมัติทั้งหมด 12 โครงการ แต่อาจมีการตรวจสอบและปรับยอดวงเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างแท้จริง
และในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องสำคัญ 2 ประเด็น
• การการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ขยายผลให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านพลังสตรีทั้ง กพสม. กพสต. ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อให้สอดรับการสภาพการณ์ปัจจุบันคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ซึ่งจะส่งผลต่อวิกฤตขาดแคลนอาหารที่จะเกิดขึ้น
• การประดิษฐ์ผีเสื้อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและถวายพระพรต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจะประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าเบญจศรีและมีการแส่วตกแต่งให้สวยงาม ทั้งนี้ได้วางแผนว่าจะอบรมและขยายผลให้สตรีมีส่วนร่วมทั้ง 22 อำเภอ ให้สามารถประดิษฐ์สามารนำมาใช้ในการจัดงานพัฒนาสตรีได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2