ประชุมกับกรรมการเหล่ากาชาด โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมกับกรรมการเหล่ากาชาด โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 โดยมีประเด็นในการประชุมประกอบด้วย
1. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ณ เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ)
2. แผนการบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2565
3. สรุปของรางวัลคงเหลือสลากกาชาดในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจำปี 2565
4. โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างบ้าน หลังละ 50,000 บาท หรือซ่อมแซมบ้านหลังละ 25,000 บาท
5. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปี 2564 ดังนี้
– กรณีผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง รายละ 3,000 บาท และบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน รายละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 37 ราย
– กรณีผู้ประสบภัยฟ้าผ่ารายละ 3,000 บาท จำนวน 2 ราย
– กรณีผู้ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตรายละ 3,000 บาท จำนวน 9 ราย
โดยมอบเงินให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งของ เช่น ที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง ถุงยังชีพ
6. การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้ได้ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม one home ตามโครงการเปิดเทอมใหม่ “ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ประจำปี 2565 (Back To School)
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางสมยา ศรีขาว นางพวงทอง วิรารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษากรรมการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเสริมเกษ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2