เปิดการสัมมนา และเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและประกอบอาชีพเสริมในยุคโควิด-19″

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและประกอบอาชีพเสริมในยุคโควิด-19″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้สามารถวางแผนการปลูกพืชสมุนไพรและส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและให้มีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาต่อไป
การสัมมนาดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คณะวิทยากร ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วังชมภูรีสอร์ท อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2