พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย และโรงเรียนอุทุมพรวิทยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) จำนวน 765 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 895 คน
โดยมี นายบุญมา นวลสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2