ประชุมรับฟังหลักการแนวคิดและเกณฑ์การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (ผ่านระบบออนไลน์) ตามโครงการขยายการพัฒนาจังหวัด 4.0

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการพัฒนาจังหวัด 4.0 ภาพรวมการดำเนินการ 4.0 ของจังหวัดใน 3 มิติ และร่วมประชุมรับฟังหลักการแนวคิดและเกณฑ์การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (ผ่านระบบออนไลน์) ตามโครงการขยายการพัฒนาจังหวัด 4.0 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 5 จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยการนำต้นแบบไปเป็นแนวทางการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนของจังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อันจะส่งผลตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด
โดยมี ​ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รก.หัวหน้าจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2