ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อัยการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ที่ประชุมได้รายงานแนวทางการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจพิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือขอทราบผลการทดลองเลี้ยงดูเพิ่มเติม ก่อนพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีประเด็นพิจารณา 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 พิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติ และให้ยกเว้นการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งต้องเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
กรณีที่ 2 พิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติ และให้ทดลองเลี้ยงดู จำนวน 7 ครอบครัร ซึ่งต้องเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมาย/หลักเกณฑ์ และศักยภาพสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตลอดจนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ความผิดทางจิตวิทยา และเยี่ยมเยียนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2