เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” มีกิจกรรมประกอบด้วย
– รับชมวีดีทัศน์ สารวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จากนายกรัฐมนตรี
– รับชมการแสดงชุดพิธีเปิด โดยนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ
– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 3 หน่วยงาน
– มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 8 แห่ง
– มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 แห่ง
– มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1) จำนวน 4 แห่ง
– มอบเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 แห่ง
– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ จำนวน 5 ราย
– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรคนพิการผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 1 แห่ง
– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประจำปี 2564 จำนวน 4 แห่ง
– มอบเงินให้องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 17 แห่ง
– มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ สามล้อมือโยก จำนวน 3 ราย
– มอบผ้าห่มจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 200 ผืน
– จับสลากและมอบรางวัลพิเศษ
– เยี่ยมชมและให้กำลังใจองค์กรและหน่วยงานที่ร่วมออกหน่วยบริการ
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้พิการ ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2