ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 มีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ของจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ)
3. สถิติเรื่องร้องเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
4. การป้องกันการทุจริต กรณีมีประเด็นร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์และเขตชลประทาน
5. แนวทางการป้องกันการทุจริตโครงการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจันทิรา พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัด อนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2