ประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
โดยที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางและโมเดล (Model) แก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในแต่ละมิติ ทั้ง 6 มิติ คือ
• มิติด้านรายได้ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
• มิติด้านความเป็นอยู่ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
• มิติด้านการศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
• มิติด้านสุขภาพ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
• มิติด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ (ที่ทำการปกครองจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด)
• มิติด้านอื่น ๆ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่อง ให้ทุกหน่วยงาน/คณะทำงานฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่ละมิติ โดยเก็บข้อมูลหลักฐานการขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นรูปภาพนิ่ง/เคลื่อนไหวไว้ เพื่อสร้างการรับรู้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographics) ที่เข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงประชาชนได้ อาจเน้นผู้บริหารระดับจังหวัดเป็นสื่อสร้างกระแสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละมิติ และควรส่งข่าวเผยแพร่เป็นประจำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ อย่างน้อย 1-2 ข่าว/สัปดาห์ และให้จัดทำโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดศรีสะเกษที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นภาพ infographics เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2