เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อพปร.” ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อพปร.” ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้สละเวลา อุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์ ตลอดจนความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีอ่านสาร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวัน “อพปร. 22 มีนาคม ” ประจำปี 2565
2. พิธีการมอบใบประกาศ และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อพปร.ดีเด่น จำนวน 3 ราย
3. พิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 31 ราย
4. การประชุมเสวนา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “หัวข้อ สมาชิก อพปร. กับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวาระจังหวัดศรีสะเกษ”
5.การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 365 วันศรีสะเกษปลอดภัย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้อำนวยการ คปภ. จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสส. และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด ร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2