พิธีเปิดตลาดประชารัฐของชมรมโคกหนองนา ผ้าศรีมะดัน บ้านรังแร้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐของชมรมโคกหนองนา ผ้าศรีมะดัน บ้านรังแร้ง มีกิจกรรมประกอบด้วย
– การเปิดตลาดประชารัฐของชมรมโคกหนองนา ผ้าศรีมะดัน
– กิจกรรมการเดินแบบผ้าไหม
– เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการและเกษตรกรที่นำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่มดแดงตามวิถีชาวบ้าน
พื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงโคกหนองนาพาสุข บ้านสวนเงินเงิน ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ มีนายบุญเลิศ แสงดีเป็นเจ้าของได้เสียสละสถานที่พร้อมปัจจัยต่างๆให้อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับชมรมโคก หนอง นา ผ้าศรีมะดันบ้านรังแร้ง ใช้สถานที่จัดตลาดแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ดี กินดี แก้ไขปัญหาความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ตลาดจะเปิดทุกวันศุกร์ในช่วงเย็น
การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โคกหนองนาพาสุข บ้านสวนเงินเงิน บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2