พิธีเปิดการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย และภาคีเครือข่าย และมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพระสงฆ์ และผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้แทนจาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 57 รูป/คน
จากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ และเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนา สันติศึกษาโมเดล พื้นที่ 14 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานโคกหนองนา อีกทั้งใช้เป็นสถานที่ใช้ฝึกฝนและปฏิบัติธรรมของประชาชนอีกด้วย มี พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ประธานฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีเปิด
โดยมี ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ วัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2