ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งการบริหารงานในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มารับบริการ
ประชาชนและสังคมรวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย
การประชุมฯได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2