ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบูรณาการของทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่พัฒนาที่โดดเด่น (Best Practice)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบูรณาการของทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่พัฒนาที่โดดเด่น (Best Practice) ณ สวนโชคผดุงทรัพย์ ของนายผดุง เจือจันทึก ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ ในหัวข้อ “ตัดลูก ตัดใจ ใส่ใจผู้บริโภค”
– การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ
– การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ
– การพัฒนาตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์
– การพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟพันธุ์ใหม่
2. การมอบต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่ “ศรีสะเกษ 238” แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 24 ราย
3. การมอบใบอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 10 ราย
4. กิจกรรมการสาธิตการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ โดรนพ่นเชื้อราไดรโคเดอม่า รถแอร์บรัส(พ่นหมอก) รถตัดหญ้าใต้ต้นทุเรียน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สถิติจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ ผอ.คปภ.ภาค 5 ผอ.สพป.ศก.เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนหาญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สื่อมวลชนและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนโชคผดุงทรัพย์ (นายผดุง เจือจันทึก) เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2