ประชุมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2