ศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในเวลา 09.00 น. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่ 1 พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงบประมาณและคณะดังกล่าวได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ณ ห้วยด่าน และห้วยเรือ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากนั้นในเวลา 13.00 น.ได้ลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก และฝายบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุปสรรค ข้อเสนอแนะความต้องการชุมชนหมู่บ้าน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพื้นที่ พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการ แก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมรับฟังและ แสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอแนะความต้องการของพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2