ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (หลังใหม่) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการบริหารสมาคม รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
การประชุมครั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้บรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของสมาคม พร้อมทั้งเสาวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน
  2. โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  3. ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
  4. โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
  5. ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ
    และเวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนและการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้สู่สินค้าแปรรูปและศึกษาดูงานการเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste บ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2