ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม อว. เสริมแกร่งภูมิภาค ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG “ขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้”

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม อว. เสริมแกร่งภูมิภาค ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG “ขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. การยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นการพัฒนาฐานทุนเดิมที่เป็นจุดแข็งของทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีความโดดเด่นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นช่องทางการตลาดและรายได้ พร้อมทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ซึ่งได้ร่วมพัฒนาพันธุ์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
2. เพื่อสร้างอาชีพและมีรายได้ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
3. การทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เพิ่มพ้นความยากจน โดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร และสุรินทร์
4. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว.หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน
กิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดแสดงนิทรรศการกระบวนการแช่และเพาะงอกสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอก
2. การจัดแสดงนวัตกรรมการลดระยะเวลาแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับผลิตข้าวกล้องงอก
3. การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
4. การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแคนายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลผักไหม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2