ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจติดตามการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและการทำงานแบบบูรณาการโดยอาศัยเครือข่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสู่ชุมชน ประวัติศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้ ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 4 ชาติพันธุ์ และประวัติผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
– การยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ BCG ด้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่นผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– การยกระดับรายได้จากอาชีพเสริมพืชหลังนา
– การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยการใช้ข้อมูล Big Data/TPMAP โมเดลการแก้จนที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี สวทช.
– การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น
(1) เอนไซม์ “ENZease” ช่วยทำความสะอาดเส้นใยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดสีธรรมชาติลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการฟอกย้อม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) การเพิ่มเทคนิคการสกัดสีธรรมชาติให้ย้อมติดทนนาน
(3) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยคุณสมบัติพิเศษทางด้านนาโนเทคโนโลยี(Anti Bacteria/Anti UV/นุ่มลื่น/กลิ่นหอมอัตลักษณ์/สะท้อนน้ำ)
(4) การอนุรักษ์ เก็บลวดลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้แพลตฟอร์มนวนุรักษ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
(5) การออกแบบที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่
– การศึกษา และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อัตลักษณ์พื้นถิ่น อารยธรรมชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ของจังหวัดศรีสะเกษ
– การเสวนาในหัวข้อ “รอยอู่อารยธรรมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา : จาก 2,500 ปีก่อน จวบจนปัจจุบัน”
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง และวัดปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2