ให้การต้อนรับนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ให้การต้อนรับนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 2/2565
ในการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืน และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ร่วมกำหนดและวางเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน โดยจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการหาช่องทางการตลาดใหม่ โดยคำนึงถึงสถานการณ์แนวโน้มภายในและภายนอกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2