ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก 41-1/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก 41-1/2565 เพื่อพิจารณารับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2