ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ครั้งที่ 2/2565
การประชุมมีการพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.โครงการดินแลกน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ร่องขี้นาค บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. โครงการขุดลอกหนองละหาร บ้านละลมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
3. โครงการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน หนองตาด้วง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
4.โครงการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน หนองตาโตว์ บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์

  1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ห้วยยางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
    โดยมีนายเกียรติคุณ พรหมเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2