ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้วยระบบนำเสนอด้วยรูปภาพ (Dashboard) เพื่อการพัฒนาระบบบริหารราชการของจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0
2. การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ที่สามารถสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10+1 (10 Aganda) ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมในทุกมิติ
โดยมี สถิติจังหวัด พลังงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2