ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางนโยบายและแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงชี้แจงกรอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2564-2570 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1
ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าทุกภาคส่วนควรบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้ ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ทั้งเรื่องของการรักษามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อาทิ บุคลากร (คุณครู) สุขภาวะอนามัย สารอาหาร สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกสถานศึกษา
สำหรับแผนการพัฒนาการส่งเสริมวินัยเชิงบวก และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function, EF) ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนดำเนินการด้วยการบริหารงบประมาณปกติของภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน หรืออาจเสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อของบประมาณสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2