เปิดกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าจักสานครุน้อย

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าจักสานครุน้อย ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชน เรื่องประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI กระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ เล็งเห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน และจะเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าชุมชนอื่น ๆ ที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และเพื่อจัดทำคำขอสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศ
การประชุมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”ครุน้อย” ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2