ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)” จัดโดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจ เร่งรัด ผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการด้วยความชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ สามารถบูรณาการ และเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดต่อไป
โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมนาฯ คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มตะวันออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2