พิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และอ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้สตรีดีเด่น ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมได้บูรณาการงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มเครือข่ายสตรีเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี
  2. เสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
  3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
    ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อาทิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2